Site Loader

Aj keď to pre mnohým bude znieť neuveriteľne, pred 130 rokmi sa v uliciach Las Plamas ozývalo hvízdanie píšťalky a hluk a piskot kolies na koľajniciach. Bolo to v októbri 1890, keď sa v uliciach Veguety, Triany a La Luz objavili prvé parné vlaky pouličnej železnice (predchodca električky) s cestujúcimi. Dnes ich zašlú slávu pripomína len niekoľko artefaktov v uliciach mesta.

Tranvía de Las Palmas
Parná železnica v Las Palmas, 1898

Výstavbu železnice ako prvý inicioval Juan Rodríguez Quegles, zástupca spoločnosti Compañía de Almacenes Generales. 6. júna 1864 prezentoval v Madride výstavbu pouličnej železničnej trate spájajúcej Las Palmas s prístavom La Luz. Železnica mala začínať na Calle de Muro pri kanáli Guiniguada, ktorý oddeľoval Trianu a Veguetu, prechádzať cez námestie Plaza de Cairasco, Calle General Bravo (vtedy Calle de San Francisco), Plaza de San Bernando, Calle Viera y Clavijo a Calle Domingo Navarro. Nakoniec sa mala napojiť na cestu spájajúcu Las Palmas s Puerto de La Luz.

Parná éra

Prvú koncesiu na základe kráľovského dekrétu z 24. októbra 1884 získava nakoniec Juan Bautista Antúnez. Dekrét ho oprávňoval k výstavbe pouličnej železničnej trate s vozidlami ťahanými zvieratami z mesta Las Palmas do mesta Puerto de La Luz. 30. mája 1885 vstúpil do platnosti nový zákon, na základe ktorého v septembri toho istého roku Antúnez získal povolenie na použiť parný pohon. Skúšobná prevádzka pouličnej železnice sa začala až o 5 rokov neskôr, 18. júla 1890. Vtedy na trať vyšla prvá lokomotíva s jedným vozňom.

Tranvía de Las Palmas
Pozvánka na slávnostné otvorenie premávky 1. októbra 1890.

Trať začínala na konci Calle Mendizábal v časti Vegueta. Prechádzala popri tržnici, mostom prekonala kanál Guiniguada a po Calle Triana cez park San Telmo a dnešnej Calle León y Castillo sa dostala k pláži Alcaravaneras. Trať ďalej pokračovala okolo dnešného Real Club Náutico, na mieste ktorého sa nachádzala jedna z vozovní a ďalej v trase dnešnej Calle Alvear cez park Santa Catalina až k prístavu La Luz. Trať s rozchodom 1 000 mm merala 6 kilometrov. Od roku 1893 bola predĺžená ešte o úsek v dokoch prístavu.

Tranvía de Las Palmas
Slávnostné otvorenie premávky 1.10.1890.

Železnica bola slávnostne otvorená 1. októbra 1890. S premávkou začínali 2 parné rušne od firmy Krauss s výrobnými číslami 2 243 a 2 244 dodanými 22. februára 1890. K týmto dvom rušňom sa 17. marca 1891 pridal tretí od rovnakého výrobcu s výrobným číslom 2 264.

Tranvía de Las Palmas
Vlak parnej železnice na Calle Triana. Pred rušňom kráča zamestnanec železnice, ktorý má na starosti bezpečný prejazd mestom. (1895)

Popularita pouličnej železnice rýchlo rástla. Na začiatku premávky jazdila od 7 hodiny rannej do 7 hodiny večernej v hodinových intervaloch, v čase špičky v intervale 30 minút. Už v máji 1892 bola premávka rozšírená od 03:45 do 19:30 a neskôr až do 23:00. Cestovné v 1. triede bolo stanovené na 35 centov, v druhej na 20 centov a tretej triede stálo 15 centov. V cenníku zo začiatku premávky sa nájdu aj také položky, ako prepravné za kravu, kozu, ovcu, sliepku a podobne.

Tranvía de Las Palmas
Začiatok dvojkoľajného úseku na Calle Triana. (1915)

Éra elektriny

Vzrastajúca popularita Gran Canarie ako kúpeľnej destinácie lákala čoraz viac turistov, ktorí prichádzali na ostrov loďami do prístavu La Luz. 16. marca 1901 získal brat Juana Bautistu Luis Antúez povolenie na zdvojkoľajnenie trate. Luis Antúez sa stal vlastníkom licencie na základe prevodu od svojho brata 25. novembra 1896.

Tranvía de Las Palmas
Električka v parku San Telmo. (1928)

23. mája 1903 bolo vydané povolenie nahradiť parnú trakciu elektrickou. Nakoľko Luis Antúez nemal dostatok financií na takúto veľkú prestavbu, rozhodol sa 7. septembra 1908 previesť koncesiu v celom rozsahu na Sociedad Banco de Castilla so sídlom v Madride. Tá ihneď po prevzatí koncesie začala s elektrifikáciou trate.

Tranvía de Las Palmas
Vozovňa električiek na mieste dnešného Real Club de Náutico. (1920)

Prvé električky vyrazili do ulíc Las Plamas v roku 1910. Posledná jazda parnej súpravy sa uskutočnila 28. augusta 1910. Pre mesto to bola veľká úľava. Parné rušne totiž používali nekvalitné uhlie a vtedy hlavná ulica mesta Calle Triana bola plná sadzí a prachu. Aj vďaka tomu sa medzi ľuďmi pre ne zaužíval názov „Kávovar“.

Tranvía de Las Palmas
Električka v parku Santa Catalina. (1926)

Elektrickú premávku zabezpečovalo 14 motorových vozov, všetky pre cestujúcich v druhej triede. 10 z nich bolo otvorených a 4 uzavreté. K nim bolo možné pripojiť ďalšie vagóny. Tie tvorlil vozne uzatvorené 2. Triedy a vozne 3. triedy, ktoré pochádzali ešte z parnej éry.

Tranvía de Las Palmas
Električka pri budove Elder, dnes Múzeum vedy a techniky. (1914)

Výrazný nárast automobilovej dopravy a hlavne popularita autobusov spôsobovali postupný úpadok električkovej dopravy. Povestný posledný klinec do rakvy električkovej doprave v Las Palmas zasadila španielska občianska vojna. 31. januára 1937 sa do ulíc Las Plamas vydali električky poslednýkrát. Následne sa 31. marca 1937 začalo s likvidáciou trolejového vedenia a ďalších častí trate.

Tranvía de Las Palmas
Mólo Santa Catalina v Puerto de La Luz. (1911)

Elektrifikácia a nové vozidlá prispeli aj k zlepšeniu premávky. Od začiatku prevádzky elektrifikovanej trate sa zmenil aj cestovný poriadok a električka premávala od 04:30 do 23:00 v 15 až 30-minútových intervaloch. Cestovný lístok v 1. triede stál 40 centov, 2. triede 30 centov a v 3. triede 20 centov. Od 1. mája 1915 došlo k zrušeniu 3. triedy a cestovné v prvej triede sa nezmenilo, no v druhej triede zdraželo o 5 centov.

Tranvía de Las Palmas
Cestovný lístok v druhej triede po zmene ceny v roku 1915.

Návrat pary

Ak jedna vojna ukončila prevádzku električiek, tak druhá sa zaslúžila o renesanciu pouličnej koľajovej dopravy. Nedostatok nafty a benzínu počas 2. svetovej vojny spôsobil, že radnica v Las Palmas sa odhodlala k obnove koľajovej dopravy v meste. Keďže elektrické vedenie už bolo demontované, najrýchlejší spôsob, ako koľajovú dopravu obnoviť, bolo použitie parných rušňov.

Tranvía de Las Palmas
“La Pepa” krátko po znovuobnovení premávky pri riaditeľstve prístavu. (1942)

Ako prvý bol použitý nemecký rušeň využívaný pri rozširovaní prístavu La Luz. Po jeho prestavbe na rozchod 1 000 mm začal slúžiť v uliciach mesta so súpravou 8 vozňov pôvodne z električky. Neskôr sa k nemu pridal aj anglický rušeň Sharp-Stewart zo železnice Cariñena – Zaragoza a aj dva zatvorené vagóny Krupp.

Novodobá parná pouličná železnica si veľmi rýchlo získala ľudový názov „La Pepa“. Súvisí to s dátumom rozhodnutia o obnovení premávky z 19. marca 1942. Pravidelná prevádzka sa začala už 23. marca 1942. Vlaky premávali v čase od 06:00 do 22:30 v hodinovom intervale. Prvý raz sa objavuje aj pásmové cestovné a cestovný lístok stál od 20 do 40 centov.

“La Pepa” na jednej zo svojich jázd mestom po ukončení pravidelnej premávky. (1946)

„La Pepa“ premávala iba 2 roky a necelé 3 mesiace do 15. júna 1944. Od tohto dňa premávala iba v nedeľu a cez sviatky, neskôr sa objavila v premávke iba pri zvláštnych príležitostiach. Nakoniec v novembri 1947 sa v uliciach ukázala posledný raz.

Bezpečnosť nadovšetko

Zabezpečenie premávky bolo pomerne jednoduché. Spočiatku, keď bola trať jednokoľajná, existovala približne v polovici trate výhybňa. Nakoľko aj v čase špičky premávali na trati maximálne dve súpravy, cestovné poriadky boli nastavené tak, aby sa vlaky križovali v tejto výhybni a až potom mohli pokračovať v jazde.

Tranvía de Las Palmas
Pamiatka na začiatok dvojkoľajného úseku na Calle Triana. (2020)

Po zdvojkoľajnení trate nastali väčšie problémy až po začiatku elektrickej prevádzky. Vtedy bolo v čase špičky na trati až 10 súprav. Vzhľadom na šírku cesty bol však koncový úsek od Calle Triana až po konečnú na Calle Mendizabál jednokoľajný, rovnako ako aj opačný úsek od Muelle de Santa Catalina po koniec trate v Puerto de La Luz. Využíval sa systém štafetového kolíka. Súprava z dvojkoľajného úseku mohla vojsť do jednokoľajného až potom, ako vodič dostal kolík od vodiča protiidúcej súpravy.

Tranvía de Las Palmas
Pamätná tabuľa umiestnená v dlažbe na Calle Triana. (2020)

Počas éry „La Pepa“ bola bezpečnosť v jednokoľajných úsekoch zabezpečená pomerne jednoducho, nakoľko vždy bola na trati iba jedna súprava.

Hoci rušne prvej parnej pouličnej železnice pochádzali zo štandardnej série, kvôli prevádzke v meste dostali špeciálne ochranné kryty. Ani to však nezabránilo rôznym kolíziám hlavne s deťmi. Už 10. októbra 1890 miestne noviny písali o prvej smrteľnej udalosti. Narastajúci počet nehôd priviedol spoločnosť k zaujímavému riešeniu. V úseku od parku San Telmo až po koniec trate na Calle Mendizábal išiel pred súpravou zamestnanec spoločnosti, ktorí mával vlajkou a kričal na ľudí.

Tranvía de Las Palmas
Konečná električiek bola na konci Calle Mendizábal v časti Vegueta. Dnes je toto miesto známe ako Plaza de Real Sociedad Económica de Amigos del País. (2020)

Nemí svedkovia

Dnes pri návšteve Las Palmas málokomu napadne, že práve na miestach, kadiaľ sa prechádza, pred 130 rokmi jazdila pouličný parný vlak a neskôr električka. Na niekoľkých miestach sa však dodnes nachádzajú pozostatky, ktoré nám ich pripomínajú. Jedným z nich je zachované vetvenie koľají na Calle Triana.

Tranvía de Las Palmas
Torzo koľajnice ako pamiatka na premávku električiek na mieste bývalej vozovne, dnes Real Club de Náutico. (2020)

V Real Club de Náutico zase pripomína zašlú slávu koľajovej mestskej dopravy kus koľajnice objavený pri rekonštrukcii parkoviska. Na tomto mieste sa v minulosti nachádzala jedna z dvoch vozovní električky.

Tranvía de Las Palmas
Pozostatky uchytenia trakčného vedenia na Calle Triana. (2020)

Azda najnápadnejšími svedkami sú úchyty bývalého trakčného vedenia na Calle Triana a Calle Mendizábal. To bolo uchytené do fasád budov lemujúcich ulicu. Ja som ich napočítal 14, ale s postupnými rekonštrukciami budov a zabudovávaním elektrických káblov do stien je predpoklad, že aj tieto veľmi rýchlo zmiznú.

Tranvía de Las Palmas
Spomienkou na “La Pepa” je aj reštaurácia La Pepa de Triana. Vo vnútri na stene nájdete aj krásnu plastiku s motívom tejto legendy Las Palmas. (2020)

Pokus o obnovenie koľajovej dopravy v Las Palmas sa uskutočnil v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Ambiciózny projekt nadzemnej železnice však skončil nakoniec fiaskom. O tom sa však môžete dočítať v samostatnom článku.

Poznámka: Ceny lístkov sú uvádzané v centoch. Nie sú to však o eurocenty. Španielsko používalo ako menovú jednotku španielsku pesetu, ktorej zodpovedalo 100 centov. Pre lepší obraz o jej hodnote, cena 1 kg chleba bola na prelome 19. a 20. storočia približne 50 centov.

Tranvía de Las Palmas
Parný rušeň z roku 1885 vyrobený belgickou spoločnosťou Couillet s výrobným číslom 790 slúžil na posun s klasickým pyrenejským rozchodom 1674 mm. Pod evidenčným číslo 020-0235 slúžil u španielskych železníc Renfe do začiatku 70. rokov 20. storočia. Neskôr ho získalo Múzeum vedy a techniky Elder v Las Palmas, kde je vystavený dodnes v kaviarni múzea. Aj keď nikdy na území Gran Canarie nepremával, je aspoň malou spomienkou na časy, keď bolo v uliciach Las Palmas možné vídať parné vlaky.

Páčil sa vám tento článok, bol pre vás užitočný? Tvorbu tohoto webu môžete podporiť aj vy zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet ES08 0049 5735 1122 1616 5370, swift BSCHESMM. Do poznámky uveďte “Podpora Canaria Guide”. Ďakujem za podporu.

(dobové fotografie: FEDAC)

Print Friendly, PDF & Email
Ohodnoťte článok

Martin Smolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Výlety a exkurzie na Gran Canarii

Nájdite si letenku

Páči sa vám tento blog?

Tvorbu tohoto webu môžete podporiť aj vy zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet
ES08 0049 5735 1122 1616 5370 
swift BSCHESMM. Do poznámky uveďte
“Podpora Canaria Guide”.
Pre podnikateľov ponúkam možnosť plateného partnerstva. Ďakujem za podporu.
.
Tvorbu tejto stránky podporili.
They supported the creation of this site.
Apoyaron la creación de este sitio.

Najnovšie na instagrame

Z našej facebook skupiny

20 hours ago

🇸🇰 Tip pre dovolenkárov zo Slovenska.🇬🇧 A tip for holidaymakers from Slovakia.🇪🇸 Un consejo para los turistas de Eslovaquia.Gran Canaria Vám dá viac a za menej.Uvažujete kam "vypadnúť" počas Veľkej noci a na chvíľku zabudnúť na celé to šialenstvo. S rôznymi ponukami sa roztrhlo vrece. Dominikánska republika, Maldivy, Aruba sú hitom na Slovensku. Ale prečo nezískať niečo viac? Takýmto miestom je Gran Canaria.🤔 Spravme si malé porovnanie. 🤔Maldivy za 2680,- Eur, hotel 5* s all inclusive - 7 nocí. Hotel RIU Gran Canaria 4* s all inclusive 24 hod. za 1911,- Eur. - 14 nocí.❗️ Plusy a mínusy Gran Canarie ❗️➖ teplota oceánu približne o 5°C nižšia➖ hotel sa nenachádza priamo na pláži➖ odlet z Viedne✖️ PCR test pred cestou a karanténa po návrate sú platné rovnako pre obe destinácie. Nakoľko sú však Kanárske ostrovy súčasťou EÚ, môže dôjsť k zmene a váš návrat bude možný aj bez následnej karantény.➕ dvojnásobná dĺžka pobytu➕ polovičná dĺžka letu➕ pobyt na území Schengenského priestoru - stačí vám občiansky preukaz➕ pobyt na území EÚ - svoj telefón môžete využívať rovnako ako na Slovensku➕ nepotrebujete špeciálne COVID poistenie za 125,- Eur - pokiaľ sa ubytujete v autorizovanom ubytovacom zariadení, náklady spojené s prípadnou liečbou COVID za vás uhrádza vláda Kanárskych ostrovov➕ nie ste odkázaní na pobyt vrámci malého uzavretého priestoru - na Gran Canarii máte možnosť podnikať rôzne výlety➕ rozmanitosť prostredia - Gran Canaria nie je malý pieskový kúsok zeme ale pestrá príroda od nekonečných pieskových pláží až po 2000 metrové hory, od opustených zátok až po ruch veľkomesta➕ bohatý program - večer nemusíte tráviť stále v tom istom bare ale máte možnosť navštíviť aj iné reštaurácie a bary alebo sa vybrať napríklad do divadla➕➕➕ Zdá sa vám tých plusov málo? Ak ste správne pozerali, tak namiesto 7 nocí si užijete krásnych 14 nocí a k tomu ešte ušetríte 894,- Eur za osobu. To už asi stojí za rozmyslenie.❓ Ako na to ❓Na stránke austrian.com si stačí zarezervovať letenku na termín 27.3. - 10.4., ktorá aktuálne vychádza na 448,- Eur/osoba.V Gran Canaria Travel si zarezervujete ubytovanie v hoteli RIU Gran Canaria 4* v izbe štandard za 1463,- Eur/osoba. V cene je ubytovanie, stravovanie all inclusive počas celých 24 hodín a privátny transfer z letiska a na letisko. K dispozícii je vám aj zástupca Gran Canaria Travel počas celého vášho pobytu.Rezervácia je možná prostredníctvom 💻 e-mailu info@grancanariatravel.es alebo prostredníctvom 📞 telefónu +34 635 232 849. Samozrejme hovoríme po slovensky 😀 ... See MoreSee Less
View on Facebook

23 hours ago

## 🇸🇰 Kanárske ostrovy majú najväčšiu biodiverzitu biotopov a druhov morských cicavcov.Vedci z Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universidad de La Laguna (ULL) y el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias vykonali starostlivú analýzu chránených morských oblastí v okolí Lanzarote a Fuerteventura. Morská oblasť SCI s rozlohou viac ako 14.000 km2 zahŕňa oblasti na východe a juhu ostrovov Lanzarote a Fuerteventura, súostrovie Chinijo a podmorské brehy Amanay a The Banquet.Výsledkom štúdie je zistenie, že vo vodách v tejto oblasti žije takmer **2000 druhov morských cicavcov**. Predstavuje to polovicu zo všetkých známych žijúcich druhov morských cicavcov na celom svete. Okrem iného k nim patria rôzne druhy veľrýb, delfínov a tuleňov.> Poznámka: SCI je lokalita s významom pre spoločenstvo definovaná v smernici Európskej komisie o biotopoch ako lokalita, ktorá v biogeografickom regióne alebo regiónoch, ku ktorým patrí, významne prispieva k údržbe, obnove a ochrane typu prirodzeného biotopu alebo druhu a môže tiež významne prispieť k zachovaniu biologickej diverzity v dotknutom biogeografickom regióne alebo regiónoch.foto: Západ slnka na Lanzarote. ## 🇬🇧 The Canary Islands have the largest biodiversity of marine mammal habitats and species.Scientists from the Instituto Español de Oceanografía (IEO), the Universidad de La Laguna (ULL) and the Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias have carried out a careful analysis of marine protected areas around Lanzarote and Fuerteventura.The SCI marine area, covering more than 14,000 km2, includes areas to the east and south of Lanzarote and Fuerteventura, the Chinijo archipelago and the submarine shores of Amanay and The Banquet.The result of the study is that almost **2,000 species of marine mammals** live in the waters in this area. It represents half of all known living species of marine mammals worldwide. These include various species of whales, dolphins and seals.> Note: SCI - Site of Community Importance is defined in the European Commission Habitats Directive as a site which, in the biogeographical region or regions to which it belongs, contributes significantly to the maintenance or restoration at a favourable conservation status of a natural habitat type or of a species and may also contribute significantly to the maintenance of biological diversity within the biogeographic region or regions concerned.photo: Sunset on Lanzarote.## **🇪🇸 Las Islas Canarias tienen la mayor biodiversidad de hábitats y especies de mamíferos marinos.**Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias han llevado a cabo un análisis cuidadoso de las áreas marinas protegidas alrededor de Lanzarote y Fuerteventura.El área marina de SCI, que cubre más de 14.000 km2, incluye áreas al este y sur de Lanzarote y Fuerteventura, el archipiélago de Chinijo y las costas submarinas de Amanay y The Banquet.El resultado del estudio es que casi **2.000 especies de mamíferos marinos** viven en las aguas de esta zona. Representa la mitad de todas las especies vivas conocidas de mamíferos marinos en todo el mundo. Estos incluyen varias especies de ballenas, delfines y focas.> Nota: SCI - Sitio de Importancia Comunitaria se define en la Directiva de Hábitats de la Comisión Europea como un sitio que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, contribuye significativamente al mantenimiento o restauración en un estado de conservación favorable de un tipo de hábitat natural o de una especie y también puede contribuir significativamente al mantenimiento de la diversidad biológica dentro de la región o regiones biogeográficas en cuestión.foto: Atardecer en Lanzarote. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

🇸🇰 V štvrti Ciudad Alta v Las Palmas de Gran Canaria sa nachádza zaujímavý **kostol sv. Ažbety Uhorskej**. Bola slávnostne otvorený 1. januára 1961. Kostol je sa nachádza na námestí Plaza de la Argentina. Je obklopený veľkými palmami. Zaujímavosťou interiéru je olejomaľba v apside, ktorú tvoria tri veľké plátna venované patrónke kostola, svätému Františkovi a svätej Kláre. Autorom obrazov je slávny maliar z Gran Canarie ,Jesús Arencibia.🇬🇧 In the Ciudad Alta district of Las Palmas de Gran Canaria, there is an interesting **church of St. Elizabeth of Hungary**. It was inaugurated on January 1, 1961. The church is located in the Plaza de la Argentina. It is surrounded by large palm trees. An interesting feature of the interior is the oil painting in the apside, which consists of three large canvases dedicated to the patron saint of the church, St. Francis and St. Clara. The author of the paintings is the famous painter from Gran Canaria, Jesús Arencibia.🇪🇸 En el distrito de Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra una interesante **Iglesia de Santa Isabel de Hungría**. Fue inaugurado el 1 de enero de 1961. La iglesia está ubicada en la Plaza de la Argentina. Está rodeado de grandes palmeras. Una característica interesante del interior es el óleo del ábside, que consta de tres grandes lienzos dedicados al santo patrón de la iglesia, San Francisco y Santa Clara. El autor de los cuadros es el célebre pintor grancanario Jesús Arencibia. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Kontaktujte ma

×
Ďakujem za vašu správu. Pokiaľ požadujete odpoveď, čo najskôr sa vám ozvem.

Reklama